Taloyhtiöiden hallitusten keski-ikä noussut selvästi viime vuosina

Taloyhtiöiden hallitusten keski-ikä noussut selvästi viime vuosina

Julkaistu: 29.03.2022

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat korkeasti koulutettua väkeä. Kyselyn mukaan miltei joka kolmannella taloyhtiön hallituksen jäsenellä on ylempi korkeakoulututkinto. Opistoasteen tutkinnon on suorittanut 28 prosenttia vastanneista. Alempi korkeakoulututkinto on joka viidennellä vastaajalla. Ammattikoulupohjalta taloyhtiön hallituksissa toimii noin joka kymmenes.

Kiinteistöliitto toteutti toisen kerran taloyhtiöiden hallitusten jäsenille kohdistetun kyselytutkimuksen helmikuussa. Kysely saavutti neljän vuoden takaista selvästi suuremman vastaajajoukon kaikenlaisissa taloyhtiöissä kaikkialla Suomessa. Kyselyyn vastasi 3494 hallituksen puheenjohtajaa ja 1933 hallituksen jäsentä eri puolilta maata.

Taloyhtiöiden hallitusten koulutus- ja kokemustaustat laajat

Hallitusten jäsenten koulutustaustat ovat erittäin moninaiset. Kyselyn perusteella eniten löytyy tekniikan alan koulutuksen saaneita, joita oli 32 prosenttia kaikista vastaajista. Kaupallis-hallinnollisilta aloilta koulutuksen saaneita oli 27 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten löytyi terveys- ja hyvinvointialojen ja palvelualojen koulutuksen saaneita. Kaiken kaikkiaan hallituksissa on huomattavan laajoilta koulutustaustoilta edustajia.

Hallituksen jäsenet ovat myös tämänhetkisten töidensä puolesta erittäin laajalle jakautuneet, mutta selvästi eniten kyselyn vastaajissa oli eläkkeellä olevia. Eläkeläisten osuus oli noussut selvästi neljän vuoden takaisesta 40 prosentista 51 prosenttiin kaikista vastaajista. Eläkeläisten osuus vaihtelee kunnasta toiseen. Kahdenkymmenen eniten vastaajia kerryttäneen kunnan kohdalla eläkeläisten osuus vaihteli peräti 38:stä 65:een prosenttiin.

”Koulutus- ja kokemustaustan moninaisuus tuo loistavat mahdollisuudet ymmärtää taloyhtiöiden johtamistarpeita ja päätöksenteon haasteita sekä mahdollisuuksia. Eläkkeellä varsinaisesti olevien osa-aikainen töissäkäynti on koko ajan yleisempää. Tämä ja ikääntyvä suomalainen väestö heijastuvat tietenkin myös taloyhtiöiden hallituskokoonpanoihin”, tulkitsee Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Hallituksen jäsenistä 62 prosenttia miehiä – naisten osuus kuitenkin kasvanut

Vastanneista taloyhtiöiden hallitusten jäsenistä 62 prosenttia oli miehiä, ja naisia miltei 38 prosenttia. Naisten osuus nousi neljässä vuodessa peräti neljä prosenttiyksikköä. Puheenjohtajina miesten suhteellinen osuus oli hieman tätä suurempi, mutta sielläkin naisten osuus kasvoi edelliseen kyselyyn verrattuna. 18-44-vuotiaissa naisten osuus nousi jo 41 prosenttiin. Kaupungista toiseen sukupuolten osuudet voivat vaihdella paljon, ja korkeimmillaan tässä kyselyssä miesten osuus hallitusten kokoonpanoista nousi 80 prosentin pintaan.

Hallitusten jäsenten keski-ikä noussut neljä vuotta vuodesta 2018

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat keväällä 2022 keskimäärin noin 62-vuotiaita. Laskelma on toteutettu kysyttyjen ikäluokkakeskiarvojen perusteella, molempina vuosina samalla tavalla. Kiinteistöliiton kyselyyn vastanneista 39 prosenttia on iältään 65-74-vuotiaita. Seuraavaksi suurin ikäryhmä hallituksissa ovat 55-64-vuotiaat, joita ilmoitti olevansa 23 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi eniten oli yli 75-vuotiaita, 13 prosenttia kaikista. Alle 44 -vuotiaita oli runsaat 12 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla keski-ikä oli noin 60 ja muualla Suomessa 63 vuotta. Kerrostalovastaajien keski-ikä on noin 63 ja rivitalovastaajien 60 vuotta.

Arvosana hallitustyön tuloksellisuudesta keskimäärin 8,1

Hallitustyöskentelyn tuloksekkuutta kouluarvosanalla arvioitaessa hallitusten edustajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 8,1. Arvosana 10 tarkoitti tässä sitä, että hallitus oli saanut aikaan erittäin paljon, ja tämän arvosanan antoi työlleen 11 prosenttia vastaajista. Arvosanan yhdeksän antoi työlleen miltei joka kolmas vastanneista. Verrattuna neljän vuoden takaiseen kyselyyn, keskiarvo laski 0,2 prosenttiyksikköä. Kymppien ja ysien osuudet supistuivat, ja eritoten kahdeksikkojen osuus kasvoi selvästi.

”Pienten taloyhtiöiden ja rivitaloyhtiöiden onnistumisarviot olivat tälläkin kertaa muita kriittisemmät. Kaikkein nuorimpien ikäluokkien eli 18-44 -vuotiaiden hallitustyöskentelystä antama arvosanat olivat jonkin verran matalampia, keskiarvoltaan 7,8. Kymmenen suurimman kaupungin hallituskokoonpanojen itselleen antamat kouluarvosanat erosivat toisistaan sen sijaan vain erittäin vähän”, Jukka Kero toteaa.

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn kyselyyn vastasi 3494 hallituksen puheenjohtajaa ja 1933 hallituksen jäsentä eri puolilta maata. Muita vastaajia oli 24. Kysely toteutettiin 1. – 16.2.2022 nettikyselynä. Kiinteistöliitto raportoi kyselyn muista osioista huhtikuussa.

Hallituskysely 2022 - vastaajien profiilit

Lisätiedot medialle:

Jukka Kero, pääekonomisti
Kiinteistöliitto
puh: 1667 6226

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.